Career

Available Position

RIANTHAI INTERPLAS CO.,LTD. is currently looking for a high caliber people to join with us in order to strengthen our team and growth together. Basic competency of any candidate is self motivation, enthusiastic, good team player with “Can Do” attitude  

If interested in other position, please submit your CV/Resume via e-mail :  recruitment@rianthai.co.th 

  

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 • พัฒนาและนำเสนอโครงการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ
 • ขยายช่องทางในการนำเสนอโครงการพัฒนาแม่พิมพ์,สินค้า Common Mold และสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลให้แก่ลูกค้า
 • ศึกษาทิศทางและแนวโน้มของตลาดโดยรวม
 • ติดตาม ตรวจสอบให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกำหนดเวลาและคุณภาพที่ตกลงร่วมกันกับลูกค้า ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์ด้านเคมี/บรรจุภัณฑ์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการติดต่อกับลูกค้าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ 
หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
 • รับแผนการผลิต ติดตาม และตรวจสอบผลการผลิต ร่วมกับทีม ว่าผลิตได้ตามแผนหรือไม่ มีการบันทึกข้อมูลถูกต้องหรือไม่
 • ร่วมวิเคราะห์ แก้ไข และปรับปรุงการทำงานร่วมกับทีม กรณีที่ไม่สามารถผลิตได้ตามแผน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
 • รับแนวทาง นโยบายบริษัท จากผู้บังคับบัญชา มาสื่อสารและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและปฏิบัติตาม
คุณสมบัติ :
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ การบริหาร จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานสายการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 • ปรับ/ประกอบแม่พิมพ์ใหม่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์ให้สามารถทำการทดลองแม่พิมพ์ให้ได้ทันตามแผนที่กำหนด
 • แก้ไข ปรับปรุง ฟิตติ้งแม่พิมพ์เก่าที่ชำรุดจากการใช้งานในการผลิต เพื่อให้สามารถใช้ในการผลิตได้ตามปกติ
 • ตรวจสอบ บำรุงรักษา ทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.สาขาแม่พิมพ์พลาสติก  เทคนิคการผลิต  ช่างกลโรงงาน  เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีความรู้ทักษะด้านกลึง กัด ไส CNC หรือแม่พิมพ์พลาสติก/กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 • ปฏิบัติงานการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ให้เป็นไปตามแผน และแนวทางการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ที่กำหนด
 • ควบคุมการเบิก-จ่าย จัดเตรียมแม่พิมพ์ และนำไปติดตั้งที่เครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิตตามแผน
 • บันทึกเอกสารใบเบิกแม่พิมพ์ บันทึก Shot สะสมทุกครั้งที่สิ้นสุดการผลิตเพื่อทราบสถานะการใช้งานของแม่พิมพ์
 • จัดเก็บแม่พิมพ์ให้เป็นระเบียบ และอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.สาขาแม่พิมพ์พลาสติก,เทคนิคการผลิต,เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในสายการผลิตหรือที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 • ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่อพ่วง ตามแผน PM เครื่องจักรตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งาน และให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดทำเอกสาร และรายงานต่างๆตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดและมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.สาขาช่างอุตสาหกรรม,เทคนิคการผลิต,ไฟฟ้า,ช่างกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การด้านช่างในสายการผลิตหรือที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 • สนับสนุนงานและปฏิบัติงานการทำ Break Down,PM และระบบ Utility ให้ได้ตามที่วางไว้
 • สนับสนุนงานด้านเทคนิคในการจัดทำ Check Sheet ตรวจสอบระบบ Utility และควบคุมการทำงานให้สอดคล้องกับ WI ที่จัดทำไว้
 • แก้ไขอาการผิดปกติของระบบ Utility ให้สามารถทำงานต่อไปได้ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบ ทดสอบการซ่อม การดัดแปลงและซ่อมคืนสู่สภาพ เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.สาขาช่างอุตสาหกรรม,เทคนิคการผลิต,ไฟฟ้า,ช่างกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ระบบโรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 • ตรวจรับสินค้าเข้าจาก Supplier ให้ถูกต้องตรงกันกับใบส่งสินค้า และบันทึกจำนวนสินค้ารับเข้าลงระบบให้ถูกต้อง
 • ตรวจรับกล่อง Reuse และพาเลทคืนจากขนส่งให้ถูกต้องและตรงกับใบเอกสารรับกล่องคืนจากลูกค้า 
 • จัดเตรียม Sticker, Shrink, INK และวัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งให้ฝ่ายผลิตตามระยะเวลาที่กำหนด และควบคุมจำนวนให้ตรงกับความเป็นจริงและตรงตามระบบ และตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายสินค้าให้กับผลิต
 • ทำการลงบันทึกในการตรวจรับสินค้าเข้าในการให้บริการของ Supplier ประจำวัน และรวบรวมจัดส่งข้อมูลประจำเดือนทุกสิ้นเดือนให้กับหน่วยงานจัดซื้อ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การด้านคลังสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Please leave resume